Testovanie na COVID-19

Aktuálne prevádzkujeme 13 mobilných odberových miest, ktoré neustále rozširujeme.
Sme držiteľom licencie na prevádzkovanie mobilných odberových miest vydanou Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch.
Na našich odberových miestach dodržiavame všetky podmienky materiálno-technického zabezpečenia podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva 183/2020 Z. z. o o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta.

Naše odberové miesta prevádzkujeme v súlade so zákonom 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Výsledky testov hlásime do národného registra v súlade s platnými zákonmi a vyhláškou ministerstva zdravotníctva 9/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky.

Naše MOM

Nitra
NitraČajkovského 40
949 01 Nitra
Čadca
ČadcaStaničná ulica
02201 Čadca
Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové MestoPivovarská ulica
02404 Kysucké Nové Mesto
Šurany
ŠuranyŠurianska 11
942 01 Šurany
Nitra
NitraPopradská 10
949 01 Nitra
Nitra
NitraDolnočermánska 105
949 01 Nitra
Nitra
NitraSihoť 1
949 01 Nitra
Nitra
NitraTr. A. Hlinku 55
949 01 Nitra
Nitra - Dražovce
Nitra - DražovceKultúrna 2
949 01, Nitra - Dražovce
Nitra
NitraUlička 2 - - Párovské Háje
949 01 Nitra
Bytča
BytčaB. Bíroša 660
01401 Bytča
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je príslušný orgán miestnej správy pre verejné zdravie podľa § 3 ods. 1 písm. C) v spojení s prílohou 1 č. 33 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon 355/2007“) a z dôvodu núdzového stavu vyhláseného na Slovensku 12. marca 2020 vládou Slovenskej republiky vo svojom uznesení č. 111 z 11. marca 2020 a pandémii COVID-19, ktorú 11. marca 2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, bolo povolené používať mobilné odberové miesta v reakcii na krízovú situáciu, ktorá vznikla na Slovensku ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a v súlade s § 6 ods. 3 písm. Ab) zákona 355/2007 v spojení s § 11 ods. 5 a ods. 15a zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.